Bezpłatna Szkoła Podstawowa Specjalna-OKRĘŻNA 4a

O przyjęcie do klas od I do VIII BEZPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej - OKRĘŻNA 4a mogą ubiegać się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami  sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, posiadający aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych dzieci uczą się wykonywania różnych prac z zakresu:
 

 • plastyki,
 • techniki,
 • muzyki,
 • informatyki.


Prowadzone są również zajęcia:

 • rozwijające kreatywność,
 • rozwijające umiejętność komunikowania się,
 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • dogoterapia,
 • edukacyjno - rehabilitacyjne dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera