Bezpłatna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - OKRĘŻNA 4a

O przyjęcie do BEZPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -OKRĘŻNA 4a mogą ubiegać się absolwenci ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:

 • niepełnosprawnością intelektualą w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,


posiadający orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.


W ramach zajęć przysposobienia do pracy młodzież uczy się wykonywania różnych prac z zakresu:
 

 • gospodarstwa domowego,
 • szycia z elementami dziewiarstwa,
 • prac porządkowych i wydawania posiłków,
 • prac stolarsko-konserwatorskich,
 • zadań kurierskich i prac biurowych,
 • wytwarzania elementów dekoracyjnych,
 • uprawy roślin.

Uczeń nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania samodzielnej lub wspomaganej czynności na określonym stanowisku pracy.

Prowadzone są również zajęcia:

 • z elementów sensoplastyki,
 • rozwijające kreatywność,
 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • dogoterapii,
 • rozwijające umiejętność komunikowania się.

Posiadamy salę i specjalistów do prowadzenia zajęc z integracji sensorycznej.

Istnieje możliwość korzystania z obiadów na terenie szkoły.