Rekrutacja

W bieżacym roku szkolnym prowadzona jest REKRUTACJA do klas od I do VIII 
NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ w Tarnowie 

o uprawnieniach szkoły publicznej. 
 
 O przyjęcie do klas od I do VIII szkoły podstawowej mogą ubiegać się dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • normą intelektualną i autyzmem
 • normą intelektualną i zespołem Aspergera
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z autyzmem
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zespołem Aspergera

posiadające orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
 • Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

 

W bieżacym roku szkolnym prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 
O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci 00ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub klasy programowo niższej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do szkoły przysposabiającej

 

 

W bieżacym roku szkolnym prowadzona jest REKRUTACJA do NIEPŁATNEJ NIEPUBLICZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ w Tarnowie o uprawnieniach szkoły publicznej.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych specjalnych i ogólnodostępnych z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • normą intelektualną z autyzmem
 • normą intelektualną z zespołem Aspergera

posiadający orzeczenie z pastwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzimy nabór w zawodach:

 • Ogrodnik
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Stolarz
 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy krawca
 • Pracownik pomocniczy stolarza

Wymagane dokumenty:                                                                                           

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Świadectwo ukończenia poprzedniego etapu edukacyjnego lub klasy programowo niższej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy
 • Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu
 • 2 zdjęcia podpisane czytelnie na odwrocie
 • Podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie szkoły lub telefonicznie pod numerem:

14 666 17 60