Bezpłatna Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna - OKRĘŻNA 4a

O przyjęcie do klas do   BEZPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej - OKRĘŻNA 4a mogą starać się uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, Zespół Aspergera.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła oferuje możliwośc kształceniaw zawodach:

 • ogrodnik,
 • krawiec
 •  
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • cukiernik
 • monter zabudowyi robót wykończeniowychw budownictwie,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • piekarz,


Język obcy- j. angielski

Prowadzone są również zajęcia:

 

 • korekcyjno - kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • dogoterapia,
 • biofeedback

Możliwość korzystania z obiadów na terennie szkoły.