INFORMACJE O PROJEKCIE

27 października 2023

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

„Żyj w zgodzie z naturą”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

dla uczniów Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej

w Tarnowie

 

§ 1. Definicje.

1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Fundacji DELTA należy przez to rozumieć Fundacja DELTA - Wiedza Edukacja Rozwój;
 2. Szkole należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Branżową I Stopnia Specjalną w Tarnowie;
 3. Uczestniku projektu należy przez to rozumieć ucznia Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Tarnowie, który z własnej inicjatywy wyraził chęć uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowany został do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie;
 4. Zespole ds. Projektu należy przez to rozumieć zespół, składający się z Prezesa Fundacji Delta, Zastępcy Prezesa Fundacji Delta, Dyrektora szkoły, mentora;
 5. Partnerach Projektu należy przez to rozumieć Colegio Ave María w Granadzie oraz Universal Mobility w Hiszpanii;
 6. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć zespół rekrutujący uczestników ze strony polskiej, składający się z Prezesa Fundacji Delta, Dyrektora szkoły, mentora;
 7. Mentorze należy przez to rozumieć wyznaczoną osobę z kwalifikacjami, która udziela wsparcia i doradza uczestnikom projektu w celu pomocy w realizacji ich celów edukacyjnych, zawodowych i osobistych;
 8. Okresie realizacji projektu – od 2023-09-01 do 2024-10-31;
 9. Projekt oznacza projekt pn: „Żyj w zgodzie z naturą” realizowany w ramach akcji finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 KA210-VET - Partnerstwa na małą skalę nr 2023-1-PL01-KA210-VET-000158182

 

 

§ 2. Zakres wsparcia


1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczestników i uczestniczek ze strony polskiej w Projekcie. Partner określi własny, zbieżny z niniejszym, regulamin.
2. Projekt przygotowany według wytycznych programu Erasmus+ zakłada realizację następujących priorytetów polityki programu;

 • Zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Poprawę zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
 • Zwiększanie elastyczności możliwości w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Włączanie zmarginalizowanych młodych ludzi.
 • Przezwyciężenie niedostosowania umiejętności i zaspokajanie potrzeb rynku pracy.
 • Pokonywanie podziałów międzykulturowych, międzypokoleniowych i społecznych.

 

 

3. Działania projektowe skierowane są do uczennic i uczniów Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Tarnowie. Maksymalna liczebność grupy polskiej wynosi 10 osób.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z jego realizacją finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt pokrywa koszty: kursów przygotowawczych (język hiszpański, przygotowanie pedagogiczne, przygotowanie kulturowe, koszty transportu, ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania

 

§ 3. Kryteria rekrutacyjne


1. W projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie uczennice i uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 3, z klas I - III, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie (na podstawie złożonych deklaracji) przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Przy wyborze uczestniczek i uczestników do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi kryteriami:

 • mają status ucznia Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Tarnowie
 • uzyskują wysokie oceny z przedmiotów zawodowych i odbytych praktyk,
 • cechuje ich nienaganne zachowanie (min ocena bardzo dobra), otrzymają pozytywną opinię z praktyki oraz od wychowawcy;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w projekcie zagranicznego partnerstwa;.
 • posiadają chęć i umiejętności rozwinięcia kompetencji językowych, ekologicznych oraz cyfrowych oraz ich zainteresowanie tematyką projektu- wykazują gotowość do nauki j. hiszpańskiego;
 • pozytywna opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia/uczennicy i jego/jej zaangażowania w życie szkoły.

3. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50. Do udziału w projekcie nie może być zakwalifikowana osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska mniej niż 15 pkt.
4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz ogłosi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
5. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.
6. Osobom, które złożyły w terminie deklarację przystąpienia do projektu przysługuje prawo do zgłoszenia odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych.

§ 4. Proces rekrutacji.


1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami równości, tj. niedyskryminowania ze względu na wiek, rasę, miejsce zamieszkania, religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność, zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn. Proces wyboru będzie uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany, dostępny dla wszystkich.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w terminie 31.10.2023 r.
3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły - podstronie internetowej projektu, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas/koordynatora projektu.
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie zobowiązani są do złożenia formularza aplikacyjnego - przystąpienia do projektu (załącznik nr 1) wraz z klauzulą RODO w sekretariacie szkoły.
5. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
6. Formularze przystąpienia do projektu, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia, nie będą rozpatrywane.
7. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu sporządzając protokół wraz z listą zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listą rezerwową.
8. W przypadku braku zakwalifikowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek projektu, tj. 10 osób, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 10 dni.
9. Koordynator projektu powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
10. Udział ucznia/uczennicy w projekcie może ustać w przypadku:

 • skreślenia z listy uczniów danej szkoły: w razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczestnikowi/uczestnice zadań projektowych lub działań rażąco naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły, a co za tym idzie, niegodne reprezentowanie szkoły na terenie kraju i za granicą.
 • rezygnacji z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Koordynatora projektu podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników/uczestniczek w momencie dokonania przez szkołę rezerwacji i zakupu biletów, opłacenia zakwaterowania i wyżywienia w związku z planowaną mobilnością zagraniczną, rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/ uczestniczki zobowiązani zostaną do zwrotu poniesionych kosztów przez szkołę.
11. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 10, dokonuje koordynator projektu wpisując równocześnie na listę uczestniczek
i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji projektu) osobę z listy rezerwowej.
12. W chwili zakwalifikowania i rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z uczestników/ uczestniczek, rodzice/opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletności uczestnika/uczestniczki, podpisuje:

 • deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami;
 • umowę udziału w projekcie definiującą zakres uczestnictwa oraz obowiązki zaangażowanych stron.

13. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
14. Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do projektu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Koordynatora Projektu.

§ 5 Zasady uczestnictwa w projekcie.

1. W ramach udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka ma prawo do:

 • bezpłatnego udziału w zaplanowanych formach wsparcia w ramach projektu;
 • otrzymania certyfikatów uczestnictwa w projekcie;
 • zgłaszania uwag i oceny działań projektowych.

2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/na jest do:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień;
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych i realizowanych działaniach projektowych;
 • udzielania wywiadów oraz wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych;
 • bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie;
 • zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych;
 • dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganych terminach;
 • prowadzenia aktywnych działań promujących projekt i upowszechniających rezultaty projektu.

3. W trakcie pobytu zagranicą na szkoleniach partnerskich uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania
 • regulaminów oraz stosowania się do poleceń lidera projektu;
 • przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas mobilności zagranicznej;
 • bieżącego informowania lidera projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na
 • realizację działań projektowych;
 • dostarczenia liderowi projektu komplet dokumentów:
 • posiadać kartę EKUZ
 • Uczestnicy/Uczestniczki mobilności muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka,

odpowiedni ubiór, obuwie, paszport/dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta EKUZ).

4.  W czasie podróży oraz pobytu za granicą uczestnikom/uczestniczkom zabrania się:

 • kupowania, posiadania i zażywania napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów,
 • korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek;
 • przyjmowania leków bez wiedzy lidera projektu;
 • samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania lidera projektu.

5. Za  szkody spowodowane przez uczestnika/uczestniczkę projektu w postaci zniszczenia mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/uczestniczki.
6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/uczestniczki zobowiązani są do udostępnienia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas realizacji działań projektowych.

§ 6  Postanowienia końcowe.


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.